ความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์

ความเป็นมา

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เริ่มโครงการจัดตั้ง หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator : UBI) ช่วงปลายปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ทำหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจให้เกิด ผู้ประกอบการใหม่ (Entrepreneurs) พัฒนาสู่บริษัทจัดตั้งใหม่ (Start-up Companies) และเสริมสร้างศักยภาพให้เข้มแข็งทั้งด้านธุรกิจ การตลาด เทคโนโลยี รวมถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสภาพแวดล้อมทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อยกระดับเป็นบริษัทเต็มรูปแบบในอนาคต (Spin-off Companies) ตลอดจนเป็นช่องทางในการขับเคลื่อนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่สร้างสรรค์โดยคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลกรในสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สร้างวงจรรายได้และผลประโยชน์กลับสู่สถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ (Result base) สู่เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดแผนที่นำทาง (UBI Roadmap) การดำเนินงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจออกเป็น 1 ขั้น ดังนี้

  • ขั้นที่ 1 ขั้นตอนดำเนินการจัดตั้งหน่วย UBI ให้มีโครงสร้างองค์การและระบบบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจและจิตวิญญาณผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Spirit) แก่นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจับ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสร้างระบบการบ่มเพาะธุรกิจ ตลอดจนดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการ การประกวดแผนธุรกิจ-นวัตกรรม และการคัดเลือก-พัฒนาผู้เข้ารับการบ่มเพาะ (Incubatee) ให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ (Entrepreneurs) เพื่อผลักดันให้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมีความโดดเด่นและเป็นที่รู้จักในมหาวิทยาลัย

  • ขั้นที่ 2 เมื่อหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะดำเนินการบ่มเพาะบริษัทจัดตั้งใหม่ (Start-up Companies) ทางหน่วยงานจะต้องอาศัยความร่วมมือและสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนองค์ความรู้และงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการจัดหาแหล่งเงินทุนภายนอก

  • ขั้นที่ 3 เมื่อหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมีศักยภาพที่จะผลักดันให้บริษัทจัดตั้งใหม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน และก้าวสู่การเป็นบริษัทเต็มรูปแบบในอนาคต (Spin-off Companies) ซึ่งสามารถจัดสรรรายได้หรือผันทรัพยากรกลับมาช่วยในการดำเนินกิจกรรมบ่มเพาะของผู้ประกอบการใหม่ เพื่อให้เกิดวงจรของการบ่มเพาะธุรกิจที่สมบูรณ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้เริ่มการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมานับตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย และมีผู้จัดการรับผิดชอบในการบริหารงานและสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยได้พิจารณาเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารที่มหาวิทยาลัยมีความชำนาญและมีความพร้อมในการดำเนินงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานไว้แล้ว กล่าวคือ มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย มีการจัดทำฐานข้อมูลที่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้โดยง่าย มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อให้คำแนะนำและเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ประกอบการ มีสถาบันวิจัยและพัฒนาที่พร้อมให้การสนับสนุนงานวิจัย รวมทั้งมีนักศึกษาที่สนใจและสามารถจะพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่พร้อมจะให้ความร่วมมือในการทำงานอีกเป็นจำนวนมาก

วิสัยทัศน์ (VISION)

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คือ หน่วยงานที่เชี่ยวชาญ และมีความพร้อมทางด้านความรู้เทคโนโลยี และทรัพยากร เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมช่วยเหลือ และพัฒนาประชาชน นักศึกษา และศิษย์เก่าให้เป็นผู้ประกอบการที่สามารถก่อตั้งธุรกิจใหม่ของตนเองได้โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการในการดำเนินงานธุรกิจในช่วงแรก (Start-up period) เพื่อสร้างหน่วยธุรกิจที่แข็งแกร่ง มีความสามารถในแข่งขันและเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีพันธกิจดังนี้
(1) คัดเลือก สนับสนุน ดูแล ให้คำปรึกษา และบ่มเพาะธุรกิจใหม่ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแก่สังคม
(2) สร้างให้นักศึกษาและศิษย์เก่ามีความเป็นผู้ประกอบการที่รู้จักแสวงหาโอกาสให้เกิดเป็นทางเลือกในการประกอบการอาชีพด้วยการสร้างธุรกิจของตนเองขึ้นมาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
(3) ส่งเสริมให้มีการนำความรู้ เทคโนโลยี งานวิจัย และประสบการณ์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมาบูรณาการกับคณะผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการให้สามารถก่อตั้งธุรกิจของตนเองและดำเนินงานได้อย่างยั่งยืน
(2) เพื่อสร้างให้เกิดการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการนำมาใช้สร้างธุรกิจ ที่สร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจกลับคืนสู่สังคม
(3) เพื่อสร้างการพัฒนานวัตกรรม การวิจัย และเทคโนโลยีใหม่ๆ ของมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองความต้องการของคนในสังคมและเชื่อมโยงไปสู่การนำไปสร้างเป็นธุรกิจจริง
(4) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสากล และส่งเสริมให้เกิดการร่วมกันทำกิจกรรมที่ช่วยสร้างผู้ประกอบการใหม่

122720
TodayToday45
YesterdayYesterday37
This_MonthThis_Month158
All_DaysAll_Days122720

ติดต่อเรา

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

  • 295 ถ.นครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  • โทร: 02-244-5287
  • แฟกซ์: 02-244-5286
  • อีเมล: ubi.sdu@gmail.com

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…